23948sdkhjf

Klage sender fredning af universitetskompleks til hjørne

Fredningen af Aarhus Universitet er muligvis ikke sket på tilstrækkelig klart grundlag. Nu tages sagen op igen

En klage fra Bygningsstyrelsen, som ejer Aarhus Universitet, får nu Slots- og Kulturstyrelsen til at tilbagebehandle den fredning af det kanoniserede universitetskompleks, styrelsen traf beslutning om i sidste måned

Slots- og Kulturstyrelsen vil nu genbehandle fredningssagen, fordi styrelsen ikke med tilstrækkelig sikkerhed kan fastslå, at fredningen er omfattet af den anvendte bestemmelse i bygningsfredningsloven om fredning af selvstændige landskabsarkitektoniske værker, lyder det i en pressemeddelelse om beslutningen.

– Det er vigtigt for mig at understrege, at styrelsen fortsat mener, at Aarhus Universitet samlet repræsenterer overordentligt stærke arkitektoniske, landskabsarkitektoniske og kulturhistoriske værdier, som vi bør bevare, siger direktør i Slots- og Kulturstyrelsen, Jesper Hermansen og peger på, at Universitetet blev udpeget til den danske kulturkanon i 2006.

Den faglige vurdering af fredningsværdierne af bygningerne ved Aarhus Universitet - som både styrelsen og Det Særlige Bygningssyn deler og som var baggrunden for fredningen - er således uændret, understreges det.

– Men en fredning skal naturligvis ske på et fuldt korrekt og dækkende juridisk grundlag, og efter en genvurdering af den anvendte bestemmelse i bygningsfredningsloven er vi nu nået frem til, at centrale dele af den trufne fredningsbeslutning hviler på et hjemmelsgrundlag, vi ikke vurderer er tilstrækkeligt klart, siger Jesper Hermansen og understreger:

– Derfor har vi besluttet at trække afgørelsen tilbage til fornyet behandling.

Området blev indstillet til fredning sidste efterår med henvisning til, at Aarhus Universitet er "et arkitektonisk og landskabsarkitektonisk hovedværk og et enestående eksempel på et såkaldt park-universitet i Danmark".

Universitetet er særligt inspireret af de store amerikanske campus-universiteter, hvor det sociale og faglige flyder sammen, lyder det om det gule teglkomplekset.

Fredningen af Aarhus Universitet - forløb og lovgrundlag

Slots- og Kulturstyrelsen traf den 8. marts 2023 afgørelse om at frede Universitetsparken, Vennelystparken og ni bygningskomplekser på Aarhus Universitets campus efter indstilling fra Det Særlige Bygningssyn og en høringsfase, der sluttede den 11. december 2022.

Den 22. marts modtog Slots- og Kulturstyrelsen en klage over afgørelsen fra Bygningsstyrelsen, som ejer Aarhus Universitet.

I forbindelse med modtagelsen af klagen har styrelsen genvurderet hjemmelsgrundlaget for fredningen. Ved denne fornyede gennemgang og vurdering af hjemlen for dele af fredningsafgørelsen, er styrelsen nået frem til, at hjemmelsgrundlaget ikke er tilstrækkeligt klart til med sikkerhed at kunne lægges til grund.

Det drejer sig om bygningsfredningslovens § 3, stk. 1s bestemmelse om fredning af ”selvstændige landskabsarkitektoniske værker”. Styrelsen kan ikke med tilstrækkelig sikkerhed fastslå, at fredningens betydelige fysiske omfang, herunder særligt omfanget af bygningsmassen, er omfattet af den anvendte bestemmelse i bygningsfredningsloven om fredning af selvstændige landskabsarkitektoniske værker.

Slots- og Kulturstyrelsen har medio april derfor besluttet at trække afgørelsen i sin helhed tilbage til samlet fornyet sagsbehandling, herunder fornyet forelæggelse for Det Særlige Bygningssyn. Indstillingen om at afgørelsen trækkes tilbage vil have den konsekvens, at afgørelsen ikke har retslig virkning, herunder at Aarhus Universitet for nuværende ikke er omfattet af bygningsfredningslovens regler om fredning.

Kilde: Slots- og Kulturstyrelsen

Artiklen er en del af temaet Kultur.

Se nøgletal for:
Kommenter artiklen
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.157